Start Program wyborczy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe dla Miasta Chełm na lata 2014-2018
Program wyborczy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe dla Miasta Chełm na lata 2014-2018

 

Szanowni Chełmianie

 

Chełm i ziemia chełmska jest wspólnym dobrem mieszkańców. Wszelka władza winna pełnić wobec tej społeczności rolę służebną. Członkostwo w Unii Europejskiej, położenie przygraniczne u zbiegu granic Polski, Białorusi i Ukrainy, pracowici i światli mieszkańcy, zasoby naturalne, potencjał intelektualny, zaplecze naukowo-techniczne, infrastruktura miejska i subregionalna, gospodarka, okoliczne rolnictwo, walory przyrodnicze miasta i jego otoczenia oraz bogata wielokulturowa historia, to potencjał stwarzający szansę dalszego rozwoju Chełma.

 

Potencjał rozwojowy miasta i jego bezpośredniego otoczenia wzmacnia także utworzony w bieżącym roku Chełmski Obszar Funkcjonalny, obejmujący Miasto i Gminę Chełm oraz Gminę Kamień.

 

Polskie Stronnictwo Ludowe, Liga Polskich Rodzin, przedsiębiorcy, spółdzielcy, twórcy, kombatanci, przedstawiciele oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne środowiska polityczne i społeczne współtworzące Komitet Wyborczy PSL zgodnie uznają szczególną rolę wiary, rodziny, szkoły i ziemi, w dziele budowy silnej, samorządnej i obywatelskiej Rzeczypospolitej. W realizacji szeregu zadań publicznych będziemy współpracować z kościołami i organizacjami pozarządowymi.

 

Nasz program dla Chełma opieramy na poszanowaniu narodowej kultury i tradycji. Opowiadamy się za ochroną życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Uznajemy rodzinę jako związek kobiety i mężczyzny. Silne rodziną i uniwersalnymi wartościami demokratyczne Państwo, stanowi ostoję swobód i gwarancję wolności obywatelskich.

 

Wyznajemy zasadę prymatu człowieka nad kapitałem, dlatego jesteśmy za dalszym utrzymaniem społecznej wartości chełmskich spółek komunalnych oraz miejskich szkół i placówek ochrony zdrowia. Uznając wszystkie formy własności za równoprawne, podkreślamy szczególną rolę spółdzielczości, w której spółdzielcy pracując “na swoim”, pracują dla siebie. Sprzeciwiamy się preferowaniu którejkolwiek z form własności z pobudek ideologicznych.

 

W kadencji 2014-2018 naszym głównym celem będzie stymulowanie procesów tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu oraz wyludnianiu się naszego miata. Służyć temu będą między innymi strategiczne inwestycje wynegocjowane dla Chełma w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego, działalność specjalnej strefy ekonomicznej, społecznie akceptowalna strategia rozwoju miasta i chełmskiego obszaru funkcjonalnego, a także miejski program rewitalizacji.

 

Przy współudziale środków własnych i zewnętrznych będziemy wspierać rodzinę; w szczególności dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

 

Będziemy modernizować i rozwijać infrastrukturę miejską, polepszającą jakość życia mieszkańców oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a także chroniącą środowisko naturalne.

 

Szanowni Państwo

 

Dotychczasowy udział osób rekomendowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe w organach wykonawczych miasta potwierdza, że członkowie i sympatycy PSL, to środowisko ludzi kompetentnych, przewidywalnych, dotrzymujących słowa. Ludzi zdolnych do budowania z innymi, w atmosferze współpracy i porozumienia. Ludzi przygotowanych do kreowania miejskiej polityki rozwoju. W kadencji 2014-2018 nadal będziemy wierni tym zasadom. Realizowane z naszym udziałem planowanie, działania organizacyjne, a także lokowanie dostępnych środków finansowych, będzie adresowane w taki sposób, aby Chełm nadal rozwijał się dynamicznie i równomiernie.

 

Szanowni Państwo

 

Chełm musi upatrywać szans rozwoju także w swoim otoczeniu. Utworzenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego, to zaledwie pierwszy krok w otwieraniu się miasta na stałą programową współpracę subregionalną. Chełm ze swoim potencjałem i tradycją musi nie tylko się czuć, ale być stolicą subregionu. Oczywiście nie po to, aby dominować, ale by w partnerstwie z innymi stymulować rozwój gospodarczy i społeczny całego subregionu, obejmującego ziemię chełmską, krasnostawską i włodawską.

 

Uważamy, że bogate miasto może być tylko w bogatym otoczeniu. Dlatego wspólnie z chełmskimi parlamentarzystami, samorządem województwa, a także innymi samorządami, organami i jednostkami administracji państwowej oraz przedsiębiorcami, będziemy zabiegać o realizację inwestycji subregionalnych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, takich jak: rozwój górnictwa węglowego i energetyki, budowa obiektów służących ochronie środowiska i rekreacji, realizacja inwestycji infrastruktury granicznej i transgranicznej służąca rozwojowi współpracy z Białorusią i Ukrainą, a także budowa północnej obwodnicy Chełma.

 

Szanowni Chełmianie

 

Na kadencję 2014 – 2018, my, kandydaci Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, za miejskie priorytety uważamy w szczególności:

 

 1. przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy we współpracy z przedsiębiorcami oraz innymi partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także prace interwencyjne,

 2. współpracę z Gminą Chełm i Gminą Kamień w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego,

 3. działanie na rzecz rozwoju sektorów i realizacji inwestycji, w Chełmie i subregionie chełmskim, zapisanych w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych na lata 2014-2020,

 4. realizację chełmskich strategicznych inwestycji terytorialnych, obejmujących uzbrojenie terenu po byłym lądowisku sanitarnym przy ul. Wschodniej (ponad 10 ha), budowę logistycznego centrum samochodowego, składów i agencji celnych, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, kolejowego kontenerowego terminala przeładunkowego, przebudowę ul. Wschodniej od granic miasta do Przejazdu Kowelskiego, dokończenie przebudowy Przejazdu Kowelskiego, przebudowę ul. Kolejowej od Przejazdu Kowelskiego do Wiaduktu w al. Armii Krajowej łącznie z placem przed Dworcem Głównym PKP oraz rozwój i unowocześnienie szkolnictwa zawodowego,

 5. wspieranie i współpracę ze spółdzielczością mieszkaniową, która jest gwarantem stabilności gospodarczej miasta i bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców; aktywizuje wszystkie grupy społeczne (dzieci, młodzież, ludzi starszych) oraz utrzymuje we właściwym stanie technicznym substancję mieszkaniową i towarzyszącą infrastrukturę, w której mieszka prawie połowa Chełmian,

 6. rozwój chełmskiej specjalnej strefy ekonomicznej,

 7. zagospodarowanie, wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, wzgórza kredowego przy ul. Batorego,

 8. remont drogi krajowej nr 12 oraz dróg wojewódzkich 812, 843 i 844 w granicach administracyjnych miasta, przy finansowym wsparciu UE, GDDKiA oraz samorządu województwa,

 9. dokończenie remontu ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do Ronda im. Romana Dmowskiego,

 10. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lubelskiej, na odcinku od ul. Szpitalnej, do granic miasta przy ul. Podgórze,

 11. budowa chełmskiego odcinka ścieżki rowerowej w ramach unijnego projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej”,

 12. kontynuację projektu sezonowych turystycznych połączeń kolejowych na trasie Chełm - Włodawa,

 13. działania na rzecz budowy północnej obwodnicy Chełma,

 14. przygotowanie dokumentacji, wykup gruntów i rozpoczęcie budowy obwodnicy południowej na odcinku od ul. Podgórze, do al.15 Sierpnia,

 15. modernizację centralnej ciepłowni i uruchomienie produkcji skojarzonej ciepła i energii elektrycznej,

 16. doskonalenie miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

 17. opracowanie i wdrożenie miejskiego programu rewitalizacji,

 18. wdrożenie zasad lokowania na terenie miasta średnio i wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,

 19. rozpoczęcie procesu wymiany autobusów miejskich oraz budowę centrum zarządzania komunikacją miejską

 20. zagospodarowanie Kąpieliska Glinianki przy ul. Ceramicznej,

 21. dokończenie budowy Ośrodka Sportów Zimowych w Kumowej Dolinie,

 22. zapewnienie wystarczającej ilości miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,

 23. dążenie do zapewnienia wystarczającej ilości miejsc dla osób starszych i niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych, domach opieki oraz domach dziennego pobytu,

 24. rozwój oświaty i szkolnictwa wyższego, odpowiadającego potrzebom chełmskiego i subregionalnego rynku pracy,

 25. rozbudowę elementów społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem internetu szerokopasmowego i e-usług,

 26. poprawę dostępności mieszkańców do świadczeń zdrowotnych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

 27. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz realizację przedsięwzięć w ramach inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego,

 28. stałe rozszerzanie oferty przez chełmskie samorządowe instytucje kultury,

 29. objęcie stałym mecenatem miasta orkiestry dętej, pod patronatem muzycznym i artystycznym Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie,

 30. rewitalizację Parku Miejskiego przy ul. Lubelskiej,

 31. kontynuację działań łagodzących problem mieszkaniowy wśród mniej zamożnych mieszkańców, poprzez remonty mieszkań, budownictwo komunalne i socjalne, budownictwo mieszkań chronionych oraz budownictwo w ramach Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

W tych kierunkach będziemy rozwijać nasze miasto. Chełm ma wszelkie szanse na to, by być miastem silnym gospodarczo i społecznie, w którym mieszkańcy, mając poczucie bezpieczeństwa oraz równy i coraz lepszy dostęp do oświaty, nauki, pracy, ochrony zdrowia i wypoczynku, będą żyć godnie.

 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Kalendarz

«  luty 2018  »
powtśrczpisoni
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
PSL w Chełmie, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Znajdź nas na youtube
psl chełm na facebook
Znajdź nas na NK